Về việc nâng lương trước thời hạn năm 2014

Ngày 12/3/2014 Sở GD&ĐT có công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc nâng lương trước thời hạn năm 2014 với các nội dung chính sau:

1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương.

2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện theo ba mức: 12 tháng; 9 tháng; 6 tháng.

- Trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên.

- Trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong những thành tích sau:

+ Hai năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

+ Một năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, các năm còn lại trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định có từ 01 năm trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong những thành tích sau:

+ Một năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

+ Hai năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Chi tiết: Sở GD&ĐT Sóc Trăng

 
No Images