Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3/2014

      ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH  SÓC TRĂNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: ___ / KH-ĐT                                       Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH

(V/v Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3/2014)

         

     - Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014);

     - Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban giám hiệu trường. Nay BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

     - Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp cho đoàn viên thanh niên; rèn luyện sức khỏe theo tinh thần “vui để học”. Qua đó, Đoàn viên thanh niên có điều kiện giao lưu, học tập lẫn nhau.

II. NỘI DUNG:

     - Bóng đá Nam.

     - Bóng đá  Nữ.

     - Giáo án điện tử.

     - Bi sắt.

III. THỜI GIAN - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian: Từ 24/02/2013 đến 24/03/2013.

2. Tổ chức thực hiện:

            - Các đội tiến hành đăng kí danh sách thi đấu (hạn cuối đăng kí danh sách thi đấu vào ngày 21/2/2014) nộp tại văn phòng Đoàn trường..

             - Hình thức thi đấu: có Điều lệ kèm theo.

3. Đối tượng tham gia: đoàn viên các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

IV. BAN TỔ CHỨC:

              1. Đ/c Đỗ Minh Nhựt              BT Đoàn trường              Trưởng ban tổ chức

              2. Đ/c Trần Quốc Toản          P.BT Đoàn trường           P. Trưởng ban

              3. Đ/c Hồ Hồng Hái               UV. BTV Đoàn trường        Ủy viên

              4. Đ/c Châu Kiến Nghĩa          UV. BTV Đoàn trường        Ủy viên

              5. Đ/c Lê Văn Hiểu                 UV.BCH Đoàn trường         Ủy viên

V. BAN TRỌNG TÀI:

              1. Đ/c Lê Văn Hiểu                  UV.BCH Đoàn trường         Trưởng ban trọng tài

              2. Đ/c Châu Kiến Nghĩa          UV. BTV Đoàn trường       P. Trưởng ban

             3. Sinh viên tham gia công tác trọng tài                               Ủy viên

VI. PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

1. BCH Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức.

- Triển khai kế hoạch tổ chức giải đến các chi đoàn.

- Tổng hợp danh sách đăng ký thi đấu.

           2. Hội sinh viên: Phối hợp phổ biến kế hoạch đến các chi hội, thông báo các chi hội tham gia đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

          3. Khoa Giáo dục thể chất – giáo dục quốc phòng: Hỗ trợ sân và bóng thi đấu.

         4. Phòng TC – HCTH: Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt đông (hội trường ), nước uống.

         5. Phòng CT HSSV: Phối hợp theo dõi, phổ biến kế hoạch và cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia phong trào.

 

  TM. ĐẢNG ỦY                                                                     T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

       BÍ THƯ                                                                                         BÍ THƯ

 

Nơi nhận:

-  BTV Đoàn Khối (để b/c);

-  Đảng uỷ (để b/c);

-  Thành viên BTC;

-  Khoa GDTC (để p/h);                        

 Phòng CT-HSSV (để p/h);

-  Lưu VP.

 
No Images